Wydawca treści Wydawca treści

Cele i zadania Centrum

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołując nową jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych wskazał jej pewne cele, których osiągnięcie będzie możliwe poprzez realizację nałożonych zadań

Wśród tych zadań znajduje się m.in. wspieranie państwa w kształtowaniu suwerenności terytorialnej i niezawisłości, realizowane poprzez pozostawanie jednostek Lasów Państwowych w stanie gotowości do militaryzacji w razie  wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych (przede wszystkim w przypadkach wystąpienia szeroko rozumianych stanów siły wyższej). Aby było to możliwe, pracownicy mający status strażników leśnych oraz tacy, którzy przewidziani są do militaryzacji muszą doskonalić swoje umiejętności związane z ciążącą na nich odpowiedzialnością. Ponadto, pracownicy jednostek Lasów Państwowych powinni kształtować indywidualną, jak i zbiorową zdolności do skoordynowanego i profesjonalnego działania wszystkich instytucji obowiązanych do pozostawania w gotowości do działań obronnych oraz działań w stanach wyższej konieczności wewnętrznej.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zakwalifikował Centrum jako inną jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, prowadzącą działalność bezpośrednio-wytwórczą, mogącą wchodzić w skład wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych:

  • polegających na podnoszeniu, na drodze przede wszystkim zajęć praktycznych, kwalifikacji pracowników tych jednostek, w szczególności mających status strażników leśnych,  w zakresie zdolności do wypełniania przez LP obowiązków wynikających z przepisów o obronie terytorialnej kraju oraz okoliczności, iż Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną przewidzianą do militaryzacji oraz zdolności do wykonywania tzw. polowań  administracyjnych,
  • realizowanych poza gospodarką leśną, polegających na wspomaganiu administracji publicznej w zakresie wzmacniania (podnoszenia) zdolności obronnych państwa oraz zapewniania ładu i porządku publicznego poprzez udostępnianie infrastruktury Centrum w celach szkoleniowych na warunkach umownych oddziałom wojsk obrony terytorialnej kraju, formacjom innych rodzajów sił zbrojnych, policji, Inspekcji Transportu Drogowego, służbie więziennej oraz innym jednostkom instytucjonalnym, których pracownicy muszą wykazywać się umiejętnością używania broni palnej, a także poprzez organizowanie i realizowanie tych szkoleń,
  • polegających na podejmowaniu działań z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej społeczeństwa,
  • polegających na organizowaniu i przeprowadzaniu konferencji, warsztatów, imprez promujących LP, imprez w zakresie integracji pracowniczej.

Ponadto Centrum może prowadzić działalność dodatkową zarobkową w zakresie udostępniania na warunkach umownych infrastruktury  Centrum:

  • na potrzeby:

a) szkoleniowe kół łowieckich oraz osób mających status myśliwych niezrzeszonych,
b) uprawniania strzelectwa sportowego,
c) przeprowadzania zawodów motocrossowych,
d) uprawiania na warunkach amatorskich sportów rekreacyjnych,
e) działalności w zakresie usług hotelarskich oraz gastronomicznych,

  • w celu przeprowadzenia konferencji, narad, imprez promocyjnych oraz imprez integracyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych spoza Lasów Państwowych - łącznie z wykonywaniem przez Centrum określonych działań, związanych z realizacją tych potrzeb.